Spa in Serbia

/   spainserbia.com     Health   / Srpski  

2019-10-01 12:19:10

Republički zavod za statistiku u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije i Ministarstvom zdravlja Republike Srbije, uz finansijsku podršku EU, sprovešće, u periodu od 6. oktobra do 30. decembra 2019. godine, Istraživanje zdravlja stanovništva Srbije 2019.

Istraživanje zdravlja stanovništva Srbije predstavlja nacionalno istraživanje koje se sprovodi u skladu sa međunarodnim standardima, svakih šest godina.

Glavni cilj istraživanja zdravlja je da se, na osnovu reprezentativnog uzorka, oko 6000 slučajno izabranih domaćinstava, dobije opis zdravstvenog stanja stanovništva starosti 15 i više godina, kao i dece uzrasta od 5 do 14 godina.

“Istraživanjem se prikupljaju informacije o tome kako građani doživljavaju svoje zdravlje, do koje mere koriste zdravstvenu zaštitu i kako se brinu o svom zdravlju – prihvatajući određene stilove života ili oslanjajući se na preventivne i druge zdravstvene usluge. Dobijeni podaci poslužiće za planiranje zdravstvene zaštite, za procenu rasprostranjenosti različitih bolesti, sagledavanje uzroka njihovog nastajanja, kao i za definisanje načina lečenja i kontrole, odnosno za unapređenje javnog zdravlja u Srbiji”, kaže Vukica Stojanović, načelnik Republičkog zavoda za statistiku Srbije, Odeljenje statistike u Nišu.

Prikupljanje podataka na terenu vršiće profesionalni timovi anketara. Tokom sprovođenja istraživanja obaviće se i osnovna antropološka merenja, visina, telesna masa, i merenje krvnog pritiska anketiranih lica. Građani će, na osnovu izvršenih merenja, od zdravstvenog radnika – člana tima anketara, besplatno dobiti osnovne informacije o svom zdravlju.

“Svi podaci prikupljeni u Istraživanju, u skladu sa odredbama Zakona o zvaničnoj statistici, predstavljaju službenu tajnu i objavljuju se isključivo u zbirnom, agregiranom, obliku. Takođe, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, svi podaci će biti prikupljani isključivo uz pisanu saglasnost ispitanika”, dodaje Vukica Stojanović.

Republički zavod za statistiku i Institut za javno zdravlje Srbije unapred se zahvaljuju na saradnji i učešću u ovom važnom istraživanju.


niskevesti.rs @NiskeVestiRS
zdravlja srbije zdravlje istraivanje statistiku niskevesti https zavod godina saradnji skladu podaci

User comments